פרס אמיל זולא לשנת 2013

בשנת 2013 הוענק פרס אמיל זולא לפעילות קלינית מצטיינת.

בפרס זכתה, מבין קליניקות מועמדות קבות, הקליניקה לדיור, משפט וקהילה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, בהנחייתה של פרופ' נטע זיו. זאת, על פעילותה בנושא הזכות לדיור הולם ביפו.

הפרס, בסכום של 25,000 ₪, ניתן לקליניקה לדיור, משפט וקהילה שכן זו נמצאה כמי שתרמה את התרומה המשמעותית ביותר להגנה על זכויות אדם בישראל ולקידומן בשנת הלימודים 2012–2013.

ועדת הפרס כללה את כב' השופט לשעבר ד"ר מישראל חשין ז"ל; עו"ד ארנה לין; ועו"ד דן יקיר.

ואלו הם נימוקי הוועדה, שנכתבו על ידי חברי ועדת הפרס:

הקליניקה פועלת בקרב תושבי יפו, יהודים וערבים כאחד, למימוש זכותו של היחיד וזכותה של המשפחה לדיור הולם. זאת עושה היא, תוך שימוש בכלי משפט להטמעת מודל ייחודי וחדשני לפיתוח דיור בר השגה, במטרה לקדם ולממש את ההגנה על זכות האדם החברתית לדיור הולם. ייחודיות המודל שפיתחה הקליניקה היא בעשיית שימוש בַּּכּלי של פיתוח קהילתי כלכלי ויזמות חברתית-עסקית, לצד שיח זכויות האדם המסורתי, תוך רתימת כלים ותחומי משפט חדשים – בכללם דיני מקרקעין וקניין, תכנון ובנייה ומימון – וכל זאת לתכלית קידום ההגנה על הזכות לדיור של אוכלוסיות חלשות ואוכלוסיות מיעוט.

הקליניקה מתאפיינת בשילוב תחומי ידע ודיסציפלינות לא משפטיות עם הכלי המשפטי, ובמיוחד תכנון ואדריכלות, סוציולוגיה ומימון נדל"ן. לשם כך יצרה הקליניקה שיתוף פעולה ייחודי בין יחידות אוניברסיטאיות שונות – משפטים, ניהול, אדריכלות, סוציולוגיה וקולנוע – תוך איגום המשאבים האקדמיים של ידע, מומחיות וסטודנטים לטובת אוכלוסיות מיעוט ואוכלוסיות חלשות.

המודל שפותח על ידי הקליניקה הוא בעל פוטנציאל השפעה רחב ביותר על כלל החברה האזרחית הפועלת לקידום ההגנה על זכויות אדם. הוא מציע תובנות חדשות על אופן השימוש במשפט, מעבר להתדיינות ולימוד סניגוריה, תוך שכלול הכלים לקידום רווחתו של היחיד בחברה המודרנית. כמסגרת אוניברסיטאית, אפוא, ממלאה הקליניקה לדיור תפקיד אקדמי משולש: פיתוח ידע ייחודי, חינוך סטודנטים לאחריות מקצועית ומתן שירות איכותי לציבור. הקליניקה משלבת בפעילותה עשרות סטודנטים בשנה, ואלה מקדמים את ההגנה על הזכות לדיור בעבודה עם קהילה מוחלשת, ובה-בעת לומדים הם על כוחו של המשפט ועל אחריותם של עורכי דין להגנה על זכויות אדם כחלק ממעמדם ומתפקידם המקצועי.

בכל אלה תורמת הקליניקה להעצמה של אוכלוסיות מוחלשות, ולקידום הזכות הבסיסית שלהן לדיור הולם ובר השגה, בד בבד עם העלאת תרומה חדשנית ויצירתית לפיתוח החינוך המשפטי הקליני, מתוך מבט בין תחומי ותוך שילוב בין המשפט לבין דיסציפלינות נוספות.

מטעמים אלה ומנגזרותיהם בפעילות הקליניקה, באנו לכלל מסקנה, פה אחד, כי הקליניקה לדיור משפט וקהילה שבפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב בראשותה של פרופ' נטע זיו,

היא הזכאית לפרס על-שם אמיל זולא לשנת 2012/2013.