תכנית הלימודים תשע"ט (2019-2018)

קורסים, סמסטר א'

משפט ותרבות: זכויות אדם

פרופ' ארנה בן-נפתלי

יום ג' 16:00 – 17:30 (2 ש"ס)

ניתן לראות במושג "תרבות" פריזמה דרכה אנו מבינים את העולם, מוצאים בו משמעות ומאמצים אופני התנהגות ופרקטיקות חיים. התרבות מורכבת מאתרים רבים, ואחד מהם הוא המשפט. בה בעת, בידי המשפט, בשונה מאתרי תרבות אחרים, מסורה גם יכולת הכרעה ב"מלחמות תרבות", ובכללן מלחמות שהוא צד בהן. היחסים המורכבים המתקיימים בין משפט לבין תרבות בכלל, ובין מושג "זכויות האדם" והתרבות הפוליטית בפרט יעמדו במוקד הדיון בקורס זה.

השיח הליברלי במסגרתו התפתח מושג "זכויות האדם" מניח שתי הנחות יסוד: הנחה ראשונה היא שזכויות אלה הן פועל יוצא של אנושיות אוניברסאלית וא-היסטורית; של כבוד האדם (וחוה) באשר הוא. הנחה שנייה היא, ששיח הזכויות נמצא מחוץ לפוליטיקה. הקורס יבחן הנחות אלה תוך התמקדות בזירות משפטיות בהן לשיח הזכויות היה – ויש עדיין – תפקיד מרכזי במאבקים פוליטיים.

לאחר מפגשי מבוא שיוקדשו להכרת המסגרת התיאורטית, נארח מרצים אורחים, הן מן האקדמיה והן מן הפרקטיקה החוקרים את שאלת היחס בין תרבות ומשפט בכלל והעוסקים בשאלת היחס בין שיח זכויות האדם לזירת המאבקים הפוליטיים בפרט.

סגור

ליטיגציה למען זכויות אדם

עו"ד מיכאל ספרד 

יום ג' 18:00 – 19:30 (2 ש"ס)

המאבק לביצור והגנה על זכויות אדם, בעיקר בדמוקרטיות, ניטש במידה רבה בשדה המשפטי. ליטיגציה משמשת זה עשרות בשנים ככלי מרכזי ביותר לקידום זכויות אדם ואף בישראל החשובות שבהכרעות בנוגע למעמד זכויות אדם והיקף ההגנה עליהן מתקבלות באולם בית המשפט.

מטרת הקורס היא להכיר את היתרונות והחסרונות של שימוש בליטיגציה ככלי להגנה וביצור של זכויות אדם. באמצעות הכרות עם הדילמות הקלאסיות של עריכת דין לשינוי חברתי, וניתוח של התדיינויות חשובות שהתרחשו בישראל בתיקים מרכזיים שנגעו לזכויות אדם, נתוודע לעוצמתה וגם לגבולות כוחה של הליטיגציה ככלי להעצמה וביצור של זכויות אדם בחברה.

המדובר בקורס ראשון מסוגו וניסיוני באופיו, וחלקו הגדול יתנהל בצורת דיון וסיעור מוחות. לפיכך, הסטודנטים מצופים לקרוא את חומר הקריאה שבסילבוס לקראת השיעור ולהשתתף בדיונים בכיתה. הציון בקורס יהיה מורכב מ-20% עבור ההשתתפות בכיתה, ו-80% עבודה מסכמת. בעבודה המסכמת (עבודת בית) יקבלו הסטודנטים נתונים על מאבק כלשהו לקידום זכויות אדם או כנגד מדיניות או פרקטיקה פוגענית, יתבקשו לנתח את התפקיד שעשוי להיות לליטיגציה במסגרת מאבק זה ולהציע אסטרטגיה משפטית.

סגור

זכויות אזרחיות ופוליטיות

פרופ' דוד קרצ'מר

יום ו' 10:00 – 13:30 (מפגשים מרוכזים ב-6 השבועות הראשונים של הסמסטר) (2 ש"ס)

זכויות אזרחיות ומדיניות נחשבות כ״הדור הראשון״ של זכויות אדם. בקורס זה נדון בזכויות אלה כפי שעוגנו באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוקות של מדינות שונות.

הנושאים שיידונו בקורס יכללו: א. רקע היסטורי ופילוסופי; ב. ההבחנה בין זכויות מוחלטות, זכויות מסויגות וזכויות הניתנות להגבלה בנסיבות נתונות; ג. הגבלת זכויות בשעה חירום;ד. הזכות לחיים; ה. הזכות לא להיות נתון לעינויים; ו. שוויון; ז. חירות אישית; ח. חופש המצפון והדת וחופש הביטוי; ט. מנגנונים בינלאומיים למעקב ואכיפה; י. תרופות.

סגור

פרקליטיו של האדם (קולוקוויום מחקרי)

פרופ' ארנה בן-נפתלי וד"ר נעמי לבנקרון

יום ו' 10:00 – 13:30 (נלמד באופן מרוכז במהלך 6 השבועות האחרונים של הסמסטר + מפגשי הנחיה בסמסטר ב') (4 ש"ס)

"פרקליטיו של האדם" הוא פרויקט ראשוני בארץ של היסטוריה שבע"פ (oral history) המספר את סיפוריהם של עוה"ד שיצרו וקידמו את המאבקים המשפטיים למען זכויות האדם ו/או עסקו בעריכת דין חברתית בישראל (בארגוני המגזר השלישי, בפרקטיקה פרטית, בשירות הציבורי ובמסגרת קליניקות משפטיות).

המטרות המרכזיות של הפרויקט המחקרי הן אלה: ראשית, למלא חסר בהיסטוריה המשפטית בישראל. בעוד שיש חומר משפטי רב על מאבקי זכויות אדם, סיפוריהם של עוה"ד שהיו מעורבים בהם טרם סופר; שנית, להאיר את תפקיד עוה"ד האינדיווידואלי/ת בהנעה של שינוי חברתי וממילא להצביע על האפשרות שאנשים משנים; שלישית, לייצר שיח רפלקטיבי על האפשרויות ועל המגבלות של שימוש בזכויות אדם, כמו גם על המחיר שעיסוק זה גובה מהעוסקות בו; רביעית, לתרום לפיתוח השימוש בהיסטוריה בע"פ, מתודולוגיה שבישראל עדיין נמצאת בחיתוליה, ולבסוף, לייצר ארכיון אזרחי, חלופי לארכיון הרשמי, ונגיש לכל.

ביסוד המתודולוגיה עומדת ההנחה שמידע המתקבל דרך ראיונות ממקור ראשון, עם האדם שהיה מעורב כפרקליט באירועים משפטיים, עשוי לזרות אור חדש על נושאים ידועים, מידע שאינו קיים במסמכים וכזה המאפשר הבנה עשירה יותר של ידע קיים וכזו העשויה לאתגר שיח מקובל ולהרחיב את גבולותיו.

משתתפי הקולוקוויום ילמדו את המתודולוגיה, יערכו (בצוותים) תחקירים על מושאי המחקר, יבנו ראיונות על בסיס המחקר ויראיינו את עוה"ד שייבחרו.

הפרויקט ייצר מרכז וירטואלי (ארכיון חי) שיכללו בו הראיונות (audio-visual), מקורות ראשוניים ומשניים רלוונטיים, וחומרי ארכיון מצולמים. המידע שירוכז יהווה בסיס למחקרים בנושאים הרלוונטיים.

במהלך המחצית השנייה של הסמסטר הראשון תתקיים סדנת מחקר מרוכזת ( 4 שעות מדי שבוע).במהלך הסמסטר השני, הסטודנטים יחקרו את מושא המחקר ויבנו את הראיון על בסיס המחקר. הראיונות עצמם יתקיימו לפני תחילת שנת הלימודים הבאה.

סגור

 סמינריונים שנתיים

זכויות אדם במשפט הבינלאומי

פרופ' ארנה בן-נפתלי

יום ג' 20:00 – 21:30 (6 ש"ס)

סמינריון זה מיועד לתרום לפיתוח יכולות המחקר, החשיבה הביקורתית והכתיבה בתחום זכויות האדם במשפט הבינלאומי הפומבי.

תנועת זכויות האדם המודרנית, שקמה על חורבות מלחמת העולם השנייה, שינתה לבלי הכר את השיח ואת התודעה הגלובליים. תנועה זו שינתה גם וממילא את פני הנוף המשפטי, וכיום הוא זרוע בנורמות ובארגונים בינ"ל, אזוריים ומדינתיים כמו גם בלתי מדינתיים. מעובדה זו עדיין לא נובע שרעיון זכויות האדם האוניברסאליות אינו מאותגר גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית.

הסמינריון יעסוק, מזווית דוקטרינרית כמו גם מזוויות ביקורתיות, הן בתשתית תנועת זכויות האדם  (הכרות היסטורית, נורמטיבית ומוסדית במישור הבינ"ל) והן באתגרים העומדים בפניה, וביניהם: אוניברסאליות מול יחסיות תרבותיות (למשל, זהות ורב-תרבותיות בעידן של הגירה); הפרות חמורות ו/או שיטתיות של זכויות אדם; והנזילות בין דיני זכויות אדם לדין הומניטארי ולדין הבינלאומי הפלילי (למשל, טרור, ביטחון וזכויות אדם) בדגש על המצב בישראל ובשטחים שבשליטתה ועל הפער בין רטוריקה לבין מימוש במישור המדינתי, הבינ"ל והאוניברסאלי והאינטראקציה ביניהם. חלק מן המפגשים יארחו מרצים אורחים מומחים בנושא הרלוונטי.

הסטודנטים יידרשו להשתתפות פעילה ותורמת, להגשת 5 ניירות עמדה על חומר הקריאה, לרפרט ולהגשת עבודה סמינריונית.

סגור

סמינריון מחקרי

פרופ' יובל מרין

יום ו' 08:00 – 09:30

מטרת הסמינר לחשוף את משתתפיו למחקרים אקטואליים בתחומי משפט שונים ולהפגיש אותם במידת האפשר עם נציגים של גישות מחקר שונות. ההרצאות יינתנו על ידי מרצים אורחים, כולל מנחה הסמינר. המרצים יציגו את הדגשי הגישה המחקרית בה הם עוסקים, הפניה לספרות המחקרית בארץ ובעולם ודיון ביתרונותיה של הגישה ובביקורת הקיימת כלפיה.

מטרה נוספת של הסמינר היא לסייע לכל אחד מן הסטודנטים בשיפור עבודת המחקר האישית שלו. בהתאם לכך יציגו המרצים השונים את האופן בו הם בוחרים את שאלות המחקר שלהם, כיצד הם מתאימים את המתודולוגיה הדרושה לביצוע המחקר וכיצד הם ניגשים לתהליך הכתיבה.

סגור

קורסים, סמסטר ב'

זכויות אדם מגדריות

ד"ר אורית קמיר

יום ג' בין 16:00 – 17:30 (2 ש"ס)

"זכויות אדם" ו"זכויות האישה" נתפסות ע"י רבות ורבים כשני אשכולות בלתי תלויים ובלתי קשורים זה בזה. כך גם לגבי אידיאולוגית הזכויות מצד אחד, והאידיאולוגיה הפמיניסטית מן הצד השני; ארגוני זכויות האדם מכאן, וארגוני נשים מכאן. מנגד, יש מי שמגדירות את "זכויות האישה" כחלק מכלל "זכויות האדם", ואחרות המצביעות על תחומי חפיפה ותחומים שאינם חופפים בין שני סוגי הזכויות הללו.

אחת הדרכים לבחון סוגיות אלו היא דרך הפריזמה של ערכי היסוד שמתוכם צמחו, במקביל, "זכויות האדם" ו"זכויות האישה". בקורס זה, נבחן את התפתחותן של הגישות הפמיניסטיות השונות סביב צמיחת המחויבות, בעידן המודרני, לערכים של שוויון, חירות וכובד האדם. מן הגישות הפמיניסטיות התיאורטיות, נבחר כיצד מספר סוגיות מגדריות מרכזיות (אלימות מגדרית, פטריארכיה במשפחה והפליה בתחום הציבורי) הובנו ועוצבו ע"י גישות פמיניסטיות ביחס לערכי היסוד של העידן המודרני. פרספקטיבה זו על החשיבה הפמיניסטית, לסוגיה התיאורטיים ונוכח יישומיה המעשיים, תאפשר לנו לשקול באופן מעמיק את שאלת הקשר בין "זכויות האישה" לבין "זכויות האדם".

סגור

חשיבה רפלקטיבית על אתגרי העבודה המשפטית בתחום זכויות האדם  (קולוקוויום מחקרי)

פרופ' ארנה בן-נפתלי ועו"ד דן יקיר

יום ג' 18:30 – 21:00 (4 ש"ס)

 

מגוון הקשיים (המקצועיים, אינטלקטואליים, מנטאליים, קונטקסטואליים, ורגשיים) עמם מתמודדים משפטנים המגנים על זכויות אדם ודרכי ההתמודדות עמם יעמדו במוקד קבוצת המחקר ויידונו עם משפטנים אורחים הפעילים במגוון שדות זכויות האדם. בכל מפגש נארח הן חוקר/ץ אקדמי/ת והן פרקליט/ה החורשים באותתו שדה של שיח הזכויות. במסגרץ הקולוקוויום יתקיים גם מפגש מרתוני מיוחד (24 שעות בבית הארחה) שיוקדש לחיבור בין נושא זה לבין הקולוקוויום בנושא "פרקליטיו של האדם.

זכויות חברתיות וכלכליות

ד"ר אבינעם כהן

יום  ו'  09:00 –  12:30 (מפגשים מרוכזים ב 6 השבועות הראשונים של הסמסטר) (2 נ"ז)

בין שופטים ומשפטנים גוברת הנטייה להעמיד את הזכויות הכלכליות והחברתיות על מישור אחד עם הזכויות האזרחיות והמדיניות, אך המציאות מלמדת כי התקבלותן של קבוצת הזכויות ה"חיוביות" היא חלקית בלבד ומימושן חסר.

שיעור זה מציע עיון יסודי וביקורתי בשאלת ייחודן של הזכויות אשר נועדו להבטיח רמת חיים וקיום נאותה, מתוך התבוננות בציוני דרך מרכזיים בהתפתחותה של חטיבת זכויות זו בישראל ומחוצה לה. נפתח בהנחת תשתית תיאורטית להכרה בזכויות כלכליות וחברתיות ולהיכרות עם מקורות מרכזיים בהם נמנו זכויות אלו. לאחר מכן נעבור לדיון מעמיק במספר מקרי מבחן בולטים בהם התמודדו בתי משפט בישראל, בארה"ב, בדרום אפריקה, בהודו ובדרום אמריקה בשאלת היקף חובותיהן של מדינות כלפי פרטים בהבטחת חינוך, דיור, בריאות, מגורים, ביטחון סוציאלי ותנאי חיים הולמים. הפרספקטיבה של ההתדיינות המשפטית תאפשר לנו לבחון כיצד התעצבו הזכויות הכלכליות והחברתיות וכיצד התגבש תכנן. נבחן כיצד הן מתווכות מערכות יחסים מורכבת בין בתי המשפט, ממשלות וגורמי החברה האזרחית.

לבסוף, נפנה להעריך את תפקידן של זכויות מסוג זה במאבקים לשינויים מבניים במערכי כוח כלכליים ופוליטיים המעצבים את פני החברה. בהקשר זה נשאל מהם המאפיינים המשפטיים והמוסדיים של תביעות המתורגמות לזכויות כלכליות וחברתיות, אילו אתגרים פוליטיים ואתיים הן מציבות, ומה ניתן ללמוד מכך על המסגרת הכללית של זכויות האדם האוניברסאליות שהן כלולות בה. נציב את הזכויות החברתיות והכלכליות בהקשרן הרחב – התרחבות העוני ואי השוויון החברתי והכלכלי, הן בתוך ישראל עצמה והן במערך היחסים בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות. נשאל אודות הקשר בין הפרדיגמה המוסרית, הפוליטית והנורמטיבית המבססת את ההצדקה לזכויות חברתיות וכלכליות, לבין הפרדיגמה הכלכלית אשר חולקת באחריות להתגברותו של אי השוויון החברתי והכלכלי.

השיעור יתבסס על קריאת מקורות ראשוניים ופסקי דין בעברית ובאנגלית, וכן על מקורות משניים מגוונים.

סגור

סמסטר קיץ

קורס קיץ מרוכז ב The Academy of European Law: Summer School on  Human Rights Law, European University Institute, Florence, Italy

מרצה מלווה: פרופ' ארנה בן-נפתלי

הקורס מתקיים ברגיל בשבועיים האחרונים של חודש יוני (6 ש"ס)

הקורס, הנחשב לאחד היוקרתיים מסוגו בעולם, מיועד לחוקרים ולאנשי פרקטיקה בתחום. הקורס בנוי משני רכיבים: קורס כללי (6 הרצאות) וסדרה של קורסים ספציפיים בנושא מרכזי שנבחר מדי שנה (2 – 3 הרצאות בכל קורס) הניתנים ע"י מיטב המרצים המתמחים בנושא מרחבי העולם. (למשל, הנושא המרכזי בו עסק הקורס בקיץ 2018 זכויות כלכליות וחברתיות). מדי שנה מתפרסמים הקורסים שניתנו במסגרת זו כספר ערוך בהוצאת Oxford University Press.

 

מדי שנה מתקבלים לקורס, בהליך סלקטיבי, כ 80 סטודנטים לתארים מתקדמים מכל רחבי העולם, וגם מבחינה זו מדובר בחוויה לימודית יוצאת דופן. לעמיתי/ות הקתדרה לזכויות אדם בתוכנית "תקנה" שמורים מקומות בקורס זה.

בסוף הקורס מתקיימת בחינה (באנגלית). עמיתי הקתדרה העוברים את הבחינה מקבלים תעודה של האקדמיה (Academy of European Law Diploma in Human Rights Law). עמיתי הקתדרה שיבחרו שלא להבחן, יגישו במהלך הקיץ עבודה על אחד הנושאים שיילמדו במסגרת קורס הקיץ. העבודה תיבדק ותוערך ע"י המרצה המלווה את הקורס, פרופ' בן-נפתלי.

סגור